Impulsar una ordenanza que ayude a evitar que Barcelona sea la ciudad prostíbulo del Sur de Europa

redlibre

Comunicat del Moviment Democràtic de Dones i la Xarxa de ciutats lliures de tràfic de dones, nenes i nens amb finalitats d’explotació sexual davant la voluntat del Govern Municipal de Barcelona de normalitzar la prostitució.  

Des de la Xarxa i el MDD valorem de forma positiva la proposta que ha fet el Grup Socialista a l’Ajuntament de Barcelona per impulsar una ordenança que ajudi a evitar que Barcelona sigui la ciutat prostíbul del Sud d’Europa, proposta recolzada pel PDCAT, la FAV i altres organitzacions feministes de Barcelona. La prostitució, en un món globalitzat, no es pot deslligar de la tracta per tant no podem acceptar la visió parcial i discrecional que empra el govern municipal per abordar aquesta qüestió de vital importància en clau de drets humans.

La majoria de dones que exerceixen la prostitució ho fan en condicions d’explotació sexual i sota opressió. Ni Aprosex, ni putes insubmises, ni putes llibertàries ni altres associacions similars poden arrogar-se la veu de les dones prostituïdes. La seva visió i reivindicació de la prostitució és discrecional i no són representatives de moltes de les dones que es veuen obligades a exercir la prostitució a Barcelona.

No compartim que la prostitució sigui un treball com qualsevol altre però aquest no és el debat  que avui ens ocupa. No criminalitzem ni volem perseguir les dones que exerceixen la prostitució en condicions de plena llibertat i autonomia és a dir “lliurement” (una minoria). Però no podem consentir que Barcelona sigui una ciutat còmplice i facilitadora de l’explotació de dones amb finalitats sexuals tenint només en compte la veu d’aquesta minoria organitzada que no representa al conjunt de dones traficades, silenciades i obligades a prostituir-se. No n’hi ha suficient oferta -per molts cursos que s’organitzin per ser putes als centres cívics de l’Ajuntament -per cobrir una demanda que creix, dia a dia, i que es diversifica en les seves “preferències” (nenes, dones negres, embarassades, grasses, anorèxiques, xines, eslaves, submises, …) sinó és a partir de l’explotació de dones pobres i majoritàriament immigrades.

Som conscients de les limitacions dels govern locals -fins i tot del de Barcelona- per poder abolir la prostitució. Aquesta tasca és competència del Congrés de Diputats i Diputades i aviat podrem fer el debat a partir de la proposició de llei ja registrada per IU. Des de la Xarxa seguirem treballant activament per tal que el nostre país tingui una legislació abolicionista com Suècia però també sabem que existeix en l’àmbit municipal prou recorregut i instruments per evitar la normalització de la prostitució.

Ni ens creiem el conte de la princesa alliberada pel príncep blau ni el de la puta que transgredeix esquemes moralistes. Ambdues visions són construccions imposades per l’ordre patriarcal, la darrera a mida dels interessos milionaris que n’hi ha darrera del negoci de la prostitució mentre es maquilla la seva dimensió més cruel i perversa.  A partir d’un relat esbiaixat es legitima una pràctica que, a dia d’avui representa una forma de violència-moltes vegades descarnada- sobre el cos de les dones les quals són convertides en objectes que els homes compren a hores per gaudir del sexe.

Sense cap tipus de prejudici moral ens neguem a què les dones siguin objectes per “fer sexe”. Creiem en relacions sexuals i afectives lliures, plenes i igualitàries sense jerarquies ni explotació.

Per aquestes raons demanem a l’Ajuntament de Barcelona que treballi activament per eradicar la prostitució de Barcelona i que protegeixi les dones prostituïdes de les violències que pateixen sense donar cobertura a una imatge idíl·lica de la prostitució còmplice de la pitjor indústria del sexe.

Barcelona, 29 de juny de 2018

Comunicat de la Xarxa de ciutats lliures de tràfic de dones


 

Comunicado del Movimiento Democrático de Mujeres y la Red de ciudades libres de tráfico de mujeres, niñas y niños con fines de explotación sexual ante la voluntad del Gobierno Municipal de Barcelona de normalizar la prostitución.

Desde la Red y el MDD valoramos de forma positiva la propuesta que ha hecho el Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Barcelona para impulsar una ordenanza que ayude a evitar que Barcelona sea la ciudad prostíbulo del Sur de Europa, propuesta apoyada por PDCAT, la FAV y otras organizaciones feministas de Barcelona. La prostitución, en un mundo globalizado, no puede desligarse de la trata por tanto no podemos aceptar la visión parcial y discrecional que emplea el gobierno municipal para abordar esta cuestión de vital importancia en clave de derechos humanos.

La mayoría de mujeres que ejercen la prostitución lo hacen en condiciones de explotación sexual y bajo opresión. Ni Aprosex, ni putas insumisas, ni putas libertarias ni otras asociaciones similares pueden arrogarse la voz de las mujeres prostituidas. Su visión y reivindicación de la prostitución es discrecional y no son representativas de muchas de las mujeres que se ven obligadas a ejercer la prostitución en Barcelona.

No compartimos que la prostitución sea un trabajo como cualquier otro pero este no es el debate que hoy nos ocupa. No criminalizamos ni queremos perseguir las mujeres que ejercen la prostitución en condiciones de plena libertad y autonomía es decir «libremente» (una minoría). Pero no podemos consentir que Barcelona sea una ciudad cómplice y facilitadora de la explotación de mujeres con fines sexuales teniendo sólo en cuenta la voz de esta minoría organizada que no representa al conjunto de mujeres traficadas, silenciadas y obligadas a prostituirse. No hay suficiente oferta -por muchos cursos que se organicen para ser putas los centros cívicos del Ayuntamiento -por cubrir una demanda que crece, día a día, y que se diversifica en sus «preferencias» (niñas, mujeres negras, embarazadas, grasas, anoréxicas, chino, eslavas, sumisas, …) sino es a partir de la explotación de mujeres pobres y mayoritariamente inmigrantes.

Somos conscientes de las limitaciones de los gobiernos locales -incluso del de Barcelona- para poder abolir la prostitución. Esta tarea es competencia del Congreso de Diputados y Diputadas y pronto podremos hacer el debate a partir de la proposición de ley ya registrada por IU. Desde la Red seguiremos trabajando activamente para que nuestro país tenga una legislación abolicionista como Suecia pero también sabemos que existe en el ámbito municipal bastante recorrido e instrumentos para evitar la normalización de la prostitución.

Ni nos creemos el cuento de la princesa liberada por el príncipe azul ni el de la puta que transgrede esquemas moralistas. Ambas visiones son construcciones impuestas por el orden patriarcal, la última a medida de los intereses millonarios que hay detrás del negocio de la prostitución mientras se maquilla su dimensión más cruel y perversa. A partir de un relato sesgado se legitima una práctica que, a día de hoy representa una forma de violencia-muchas veces descarnada- sobre el cuerpo de las mujeres las que son convertidas en objetos que los hombres compran en horas para disfrutar del sexo.

Sin ningún tipo de prejuicio moral nos negamos a que las mujeres sean objetos por «tener sexo». Creemos en relaciones sexuales y afectivas libres, llenas e igualitarias sin jerarquías ni explotación.

Por estas razones pedimos al Ayuntamiento de Barcelona que trabaje activamente para erradicar la prostitución de Barcelona y que proteja a las mujeres prostituidas de las violencias que sufren sin dar cobertura a una imagen idílica de la prostitución cómplice de la peor industria del sexo.

Barcelona, 29 de junio de 2018